Hüküm ve Koşullar

HÜKÜM ve KOŞULLAR

 

 1. ESAS VE UYGULAMA

1.1 Şirket tarafından teklif edilen tüm fiyatlar, işbu koşullara dayanmaktadır ve Şirket’in sorumluluğu koşullarda belirtilen hükümler ile sınırlıdır. Herhangi bir Müşteri’nin Şirket ile bu koşullar haricinde sözleşme yapmak istemesi halinde özel hükümler düzenlenebilir ve Şirket tarafından revize bir fiyat teklifi sunulabilir.

1.2 Belirtilen (yazılı düzenlenip Şirket adına bu konuda usulüne uygun tam olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından İmzalanmadığı sürece Şirket açısından bağlayıcı olmayan) özel hükümlerin düzenlenmemesi halinde, Şirket tarafından verilen tüm fiyat teklifleri ve yapılan tüm sözleşmeler ve bunlara yapılan her türlü ek veya değişiklikler işbu hükümlere tabidir. Bu hükümler Müşteri tarafından belirtilen veya teklif edilen her türlü hüküm ve koşulların yerine geçer ve onları hükümsüz kılar.

 1. TANIMLAR

İşbu hüküm ve koşullarda

 1. a) “Şirket” Dördüncü Aydemir Stratejik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ni ifade eder.
 1. b) “Müşteri” bu hüküm ve koşullar kapsamında Şirket ile sözleşme yapan kişi veya kişileri ifade eder.
 1. c) “Sözleşme” bu hükümlerin bir parçası olduğu Ürün veya Hizmetler’in tedariki için yapılan bir sözleşmeyi ifade eder.
 1. d) “Ürün” şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetleri ifade eder.
 1. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİĞİ

Teklifler aksi kararlaştırılmadıkça, 7 gün boyunca kabul edilebilir. Bu süreden sonra Şirket tarafından belirlenen fiyat ve koşullar için onay gerekir. Şirket, sipariş kabul edilene kadar Müşteri’ye derhal bildirimde bulunarak teklifi geri alma ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket’in teklifinin kabulü, Şirket’in standart satış hüküm ve koşullarını ve bu teklifte özellikle belirtilen diğer özel hükümlerin kabulünü de ihtiva eder.

 1. FİYATLANDIRMA

Fiyatlara vergi dahil değildir. Uygulanacak kanuni vergiler (Katma Değer Vergisi gibi) faturalandırma tarihinde geçerli olan orandan fiyatlara eklenir.

 1. TESLİMAT

5.1 Şirket tarafından Müşteri’ye ya da namına teslim edilen tüm ürünlerdeki risk teslim ile Müşteri’ye geçer.

5.2 Şirket Ürün ve/veya Hizmetleri makul bir sürede teslim eder ancak Ürün ve/veya Hizmetler’in tesliminde her ne sebeple olursa olsun gecikme dolayısıyla doğan doğrudan veya dolaylı zarardan veya hasardan sorumlu değildir. Bu gibi bir gecikme Müşteri’ye sözleşmeyi sona erdirme ya da sözleşmeden dönme hakkı vermez.

 1. KISMİ TESLİMAT

Sipariş birden fazla malzeme içeriyorsa, Şirket siparişin tamamlanan kısım veya kısımlarını teslim ve bunlara ilişkin fatura hazırlama hakkını saklı tutar; ve ödeme her bir fatura için geçerlidir.

 1. MÜLKİYETİN NAKLİ

Şirket herhangi bir Ürün’ün belirli bir sözleşme kapsamında olup olmadığını tespit edemiyorsa, Müşteri’nin Şirket tarafından Müşteri’ye sattığı tüm Ürünleri Müşteri’ye faturalandırıldığı sıralamada değiştirdiği, eklediği, karıştırdığı ya da sattığı kabul edilir ve yeni üretilen herhangi bir mallın Müşteri’nin müşterilerine üretildiği sıralamada teslim edildiği kabul edilir.

 1. ÜRÜNLER

Ürünler herhangi bir Müşteri tarafından yeniden Türkiye’den ya da başka bir yerden Şirket’in önceden yazılı rızası olmaksızın ihraç edilemez.

 1. MÜCBİR SEBEP

Şirket (geçici ya da kalıcı) olarak Ürün ve/veya Hizmet sağlamak için gerekli olan malzemeleri temin edemiyor ya da Ürün ve/veya Hizmet sağlaması darbe, grev, lokavt, yangın, sel baskını, deprem, patlama, idari sınırlama gibi bir sebepten ötürü ya da yasama tarafından çıkarılan yasa, düzenleme ya da kanun, Şirket’in işgücünü etkileyenler de dahil iş hukuku uyuşmazlıkları, halk ayaklanması, ne zaman olursa olsun Şirket’in elinde olmayan her nevi sebep ile engellenmiş ya da kısıtlanmışsa ya da aksi zarar görenin makul kontrolü dışında ise, taraflar sözleşmeyi diğer tarafa önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sona erdirebilir. Böyle bir fesihten önce teslim edilen Ürün ve Hizmetler’in için Müşteri’nin ödemeden halen sorumlu olması kaydıyla, söz konusu fesih Müşteri’ye temin edilmemiş Ürün ve/veya Hizmetler için herhangi bir talep hakkı vermez.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu hüküm ve koşullardan herhangi biri hükümsüz veya geçersiz olması halinde, geçersizlik ya da hükümsüzlük kapsamındaki hükümler ayrı tutulur ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

 1. UYGULANAN HUKUK

İşbu satış şartları Türk hukukuna tabidir ve Türk Hukuku’na göre yorumlanır ve Müşteri Türk mahkemelerinin münhasır olmayan yetkisini kabul eder. Taraflar, işbu sözleşmenin icrasından ve yorumlanmasından doğan ya da bunlarla ilgili her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkisi ve görevini gayrikabili rücu kabul eder.